Araştırma

Enformasyona ulaşabilme zorluklarının ortadan kalktığı, bunun yerine enformasyondan nasıl ve ne şekilde yararlanabilirim sürecinin başladığı günümüzde, zamanında ve doğru olarak toplanan, değişik verilerle beslenip yoğrulan bilginin bir güç olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.

Rekabet ortamlarında rakiplere ve müşterilere yönelik bilgilerin doğru zamanda ve doğru yöntemlerle toplanarak yönetilmesi, işletmelere sağlıklı avantajlar sunmaktadır. Böylece bir işletme, araştırma yoluyla elde ettiği verilerden hareketle erken uyarı sistemlerini kurabilir, piyasada adımlarını kontrol edebilir, talebin fiyat esnekliğinden tüketici beklentilerine; müşteri profilinden müşteri memnuniyetine kadar birçok beklentilerine araştırma yoluyla ulaşabilir.

Kamuoyu etkinliğinin gittikçe arttığı, iletişim araçlarının bireyleri canlı tuttuğu günümüzde kamuoyu yoklamaları bir ön belirleyici özellik taşımaktadır. Kamuoyu araştırmaları halka sunulan imajın etkisini ve kamu tarafından kabul edilebilirliğini ortaya çıkararak,  imaj oluşturmaya çalışanlara geri besleme sunar.

DETA Araştırma, pazar araştırmaları, siyasi eğilim araştırmaları, kamuoyu araştırmaları, sosyal, kültürel ve ekonomik araştırmalarıyla bu alanda profesyonel hizmet vermektedir.

Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları:

PAZAR ARAŞTIRMALARI

Büyüklüğü ne olursa olsun, her işletmenin rekabetçi piyasa şartları altında ayakta kalabilmesi ve kendisini geliştirebilmesi doğru zamanda doğru adımları atmasına bağlıdır. Pazar araştırmaları şirketinizin dış dünyaya açılan penceresidir. Bu bakımdan bir firma için sahip olunacak en önemli mal hitap ettiği müşteri potansiyeline dair bilgidir.

DETA Araştırma,  Pazar araştırmaları kapsamında şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Vatandaş Beklenti Araştırmaları
 • Reklam Etki Ölçümü
 • Tüketici Beklentileri
 • Rekabet Gözlemi
 • Kullanım ve Tutum Araştırmaları
 • Müşteri Memnuniyeti-Bağlılığı Araştırmaları
 • Pazar Segmentasyon Araştırması
 • Dağıtım Kanalları Araştırması
 • Marka Konumlandırma İmaj Araştırması
 • Yatırım Alanı Belirleme
 • Müşteri Profili değerlendirme
 • Reklam Etkinlik Araştırmaları
 • Çalışma Hayatı Değerlendirme

KAMUOYU, SOSYAL VE KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR

Günümüzde, değişik kaynaklarca üretilen düşüncelerin etkinliğinin belirlenmesi, sosyal ve kültürel yapının analiz edilmesi ve kamuoyu duyarlılığının ölçülmesi büyük önem kazanmıştır. Amacı ne olursa olsun kamuoyuna seslenenlerin kendi seslerinin yankılarını bilmeleri kamuoyuna yönelik araştırmalarla elde edilebilir. Bölgelerin, toplulukların, Sosyal yapının araştırma yoluyla siyasi, sosyal ve kültürel yapılarının önceden bilinmesi, bu alanda yapılacak çalışmalar için önem taşımaktadır.

DETA Araştırma, kamuoyuna yönelik olarak şu araştırmaları yapmaktadır:

 • Kamuoyu Nabız Tutma
 • Kamuoyu Gündem Araştırmaları
 • Kamuoyu Takip ve Değerlendirme
 • Sosyo – Kültürel Yapı Analizleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili Araştırmalar
 • Sosyal, İktisadi ve Toplumsal Araştırmalar

FİZİBİLİTELER

ANALİZLER