STRATEJİK PLAN DANIŞMANLIĞI’NDA 21 YILLIK TECRÜBE.

 • Sahada deneyim.
 • Akademik birikim.
 • Uzman ekip.
 •  Mevzuata hakimiyet.
 • En son bilgiye sahip.
 • DETA, Danışmanlıkla eğitimi ve araştırma hizmetini de bir arada sunan bir sistemle çalışmaktadır.

Kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmeti ‘’Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’’ ve  ‘’Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi’’  Esas alınarak yürütülmektedir.

DETA olarak özellikle mali ve operasyonel süreçlerini iyileştirerek, kurumsal yapısını güçlendirmeyi hedefleyen kurumlara çözüm ortağı olarak destek vermekteyiz.

STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI VE EĞİTİM SÜRECİNDE BİZLERİ MUTLAKA ARAYIN!

0 (312) 446 28 40

Stratejik yönetim; tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, vizyon sahibi, yetkisini paylaşan, risk almada arzulu, ekip çalışmasına yönelmiş, başarıyı ödüllendiren, yenilik ve değişikliğe açık yöneticilere sahip, vatandaş ve kalite odaklı bir sistemdir.

Yerel yönetimlerin faaliyetlerini, planlı bir şekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Planlı hizmet üretme, politikaları, iş programlarına ve bütçeye dayandırma, uygulamaları etkili bir şekilde izlemede, kamu kuruluşlarının inisiyatif almaları ve planlamaya aktif katılımı artık bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Stratejik planlama; bugünü analiz edip, yarını tasarlamaya ve gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemidir. Kurumun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder. Analitik düşünme ve kaynakları eyleme dönüştürmekararlılığıdır.

Belediyelerin, faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır:

 • Planlı hizmet üretme,
 • Politikaları, iş programlarına ve bütçeye dayandırma,
 • Uygulamaları etkili bir şekilde izlemede,

Üst yönetimin ve tüm çalışanların inisiyatif almaları ve planlamaya aktif katılımı artık bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Deta Danışmanlık; Belediyelerde Misyona dayalı kamu yönetimi anlayışını geliştirmek, vizyon oluşturma ve geleceği öngörme yeteneğini ortaya çıkarmak, içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri dikkate alan ve değişimleri izleyen bir yönetimlehizmetlerin iyileştirilmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmak için, “Stratejik Yönetim Stratejileri” konusunda hizmet vermektedir.

Hizmet Alanımız

 • MERKEZİ İDARELERİN Stratejik Planlarının Hazırlanması  ve Stratejik Yönetim Eğitimleri
 • DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN Stratejik Planlarının Hazırlanması  ve Stratejik Yönetim Eğitimleri
 • BELEDİYELERİN Stratejik Planlarının Hazırlanması  ve Stratejik Yönetim Eğitimleri
 • İL ÖZEL İDARELERİNİN Stratejik Planlarının Hazırlanması  ve Stratejik Yönetim Eğitimleri
 • KİT’LERİN Stratejik Planlarının Hazırlanması  ve Stratejik Yönetim Eğitimleri
 • ÖZEL SEKTÖR FİRMALARININ
 • STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.
 • Stratejik Plan Hazırlık Süreci
 • Durum Analizi
 • Geleceğe Bakış
 • Strateji Geliştirme
 • İzleme Ve Değerlendirme
 • Stratejik Planın Sunulması

5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’yla büyükşehir belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür.

Ayrıca 04/03/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 15/10/2007 tarihli ve 2007/12702 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararı gereğince 5018 sayılı Kanun’un ekli cetvelinde sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsleri için de stratejik planlama uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

2019 MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ SONRASI STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesine göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerde, belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce ise yıllık performans programını hazırlayarak onay için belediye meclisine sunması; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesine göre de valinin mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planını hazırlayarak il genel meclisinin onayına sunmaları gerekmektedir.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi ile performans programlarına yönelik usul ve esaslar 24/07/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na tevdi edilmiştir.

Söz konusu yetkiye istinaden stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Ayrıca belediyelerimizin stratejik planlama sürecine rehberlik edilebilmesini teminen Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi hazırlanmıştır. Rehber belediyelere yönelik hazırlanmakla birlikte, il özel idarelerimiz de kendi kurumsal yapılarına uygun olarak stratejik planlama süreçlerinde söz konusu Rehberden yararlanabileceklerdir.

BU ÇERÇEVEDE NÜFUSU 50.000 VE ÜZERİNDE OLAN BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNİN STRATEJİK PLANLARINI, SÖZ KONUSU MEVZUAT VE REHBERE UYGUN OLARAK, EN GEÇ 30 EYLÜL 2019 TARİHİNE KADAR HAZIRLAYARAK MECLİSLERİNİN ONAYINA SUNMALARI, ONAYI MÜTEAKİP CUMHURBAŞKNALIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI’NA RESMİ YAZIYLA GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ ALIN

Stratejik Yönetim, Stratejik Plan Hazırlama, Stratejik Planlama  

AMAÇ: Kurumda  görev alan personelin sorumluluk alanlarında nasıl strateji geliştireceklerini, kurumsal stratejileri kendi sorumluluk alanlarına nasıl yayabileceklerini ve günlük operasyonlarına nasıl yansıtacaklarını, hedef, bütçe ve kaynak planlama konularını bir stratejik yönetim süreci içinde nasıl yöneteceklerini, yaygın olarak kullanılan stratejik kurumsal performans yönetim ve takip sistemlerinin neler olduğunu öğrenmelerine katkı sağlamaktır.

KONULARSÜRE(SAAT)
Stratejik Yönetimin Temel Unsurları ve Temel KavramlarıStratejik Düşünme ve Yönetim SüreciStratejik Yönetimin Önemi ve GerekliliğiStratejik Yönetim ve Planlama Temel KavramlarıStratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları   3
Stratejik Planlama Süreci ve AşamalarıStratejik Plan AdımlarıStratejik Plan3
Durum Analizi Süreci ve AşamalarıTarihsel GelişimYasal Yükümlülükler ve Mevzuat AnaliziFaaliyet Alanları ile Ürün ve HizmetlerPaydaş AnaliziKurum İçi ve Dışı AnaliziÜst Politika Belgeleri AnaliziGZFT, PESTLE, Sorun Alanları Analizi   6
Geleceğe YönelimTemel Yönetsel Değerlerin Gözden Geçirilmesi/Yeniden TanımlanmasıMisyon, Vizyon ve Temel DeğerlerStratejik AmaçlarStratejik Hedefler ve Performans GöstergeleriStratejik ve Uzun Vadeli Planlama Hedeflerinin TanımlanmasıGirdi Ölçütleri, Çıktı Ölçütleri, Getiri Ölçütleri, Etkinlik Ölçütleri ve Kalite Ölçütleri Temelinde Performans Ölçütlerinin SınıflandırılmasıStratejiler ve FaaliyetlerStrateji Planlarının DenetimiKurumsal Stratejik Plan Tanıtım ve PaylaşımıEylem Planlarının İcrası ve Takibi       6
 Toplam 18


GÜNCEL STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KILAVUZ REHBERLERİ, ÜZERİNE TIKLAYINIZ:

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Üçüncü Sürüm, 2018)

Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi

Stratejik Planlama İçin Analiz ve Yöntemler Rehberi

Performans Programı Hazırlama Rehberi

Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi

Performans Denetimi Rehberi

Katılımcılığın İlkeleri: Katılımlı çalışmaları tasarlayan, uygulayan ve yönetenler için iyi uygulama kılavuzu

Paydaş Anketleri: Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi