DETA Danışmanlık&Eğitim;

– İç Kontrol Sisteminin Kurulması,

– İç Kontrol Durum Analizi ve İyileştirme Çalışmaları,

– İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması,

– Risk Eylem Planının Hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

İÇ KONTROL NEDİR?

İç kontrol;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

 • Stratejik planlama çalışmalarıyla başlayan yeniden yapılanma, stratejik planın hedeflerine doğru çizdiği rotada gitmesini sağlayacak olan İç Kontrol Sisteminin kurulması ile devam etmektedir.
 • İç kontrol; kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşılması için faydalanılan bir araç ve bütün faaliyetler ile süreçlerin üzerinde yer alan bir yönetim modelidir. İç Kontrol, kurumda yapılan tüm iş süreçlerini kapsayan bir sistemler bütünü, devamlılığı olan bir yapı ve döngüsel bir süreçtir.
 • İç Kontrol, kurumun stratejik planında belirlenen amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik bir organizasyondur. Bu yönüyle iç kontrol amaçlara ve hedeflere ulaşılması noktasında kendisinden faydalanılan bir yönetim aracı ve bir yönetim tarzı olarak algılanmalıdır. İç kontrolün tamamıyla ve bütün bileşenleriyle yeni bir yönetim modeli olmadığı, aksine bilinen ve zaten uygulanan birçok iş ve işlemin sistemleştirilmiş ve standartlara bağlanmış hali olduğu söylenebilir.
 • İç Kontrolün amacı, kurum tarafından belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda karşılaşılacak muhtemel risklerin tespiti ve bu risklere yönelik kontrol mekanizmaları geliştirilmesidir.  İç kontrol kişilere yaptıkları iş ve işlemleri daha düzgün, daha kaliteli ve daha sistematik yapmaları için uygun ortamı oluşturan ve bu bilincin oluşmasını sağlayan uzun vadeli bir algı ve kültür değişimidir.
 • İç Kontrolün kurumda yalnızca belirli bir kesimin (Mali Hizmetler, İç Denetçiler, üst yönetim vb.) işi olarak görülmesi sistemin etkinliğini azaltacaktır. İç Kontrol herkesin işi olarak görülmelidir. İç kontrol, en alt kademe çalışanından en üst yöneticisine kadar tüm kurum personelinin içinde yer aldığı, sadece belli bir periyoda ilişkin bir politika ya da uygulama değil, kurumun her seviyesinde süreklilik gösteren bir faaliyet ve devam eden bir süreç olarak algılanmalıdır.
 • İç kontrol, faaliyetlerin gerek belirlenen amaçlara gerekse ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesini amaçlamakta olup bu yönüyle kurumun belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur ve iyi işleyen bir iç kontrol sistemi amaç ve hedeflere ulaşılma yeteneğini makul düzeyde garanti eder.

İÇ KONTROL SİSTEMİ NE GETİRİR?

 • İç kontrol, sistem; etik değerleri, kurumsal organizasyon yapısını,
 • Personel performansını,
 • Planlama ve programlama faaliyetleri ile kurumsal amaç ve hedefler belirlenmesini,
 • Bu amaçlara yönelik olası risklerin tespiti ile bunlara yönelik karşı kontroller geliştirilmesini,
 • Raporlama sistemini,
 • Kurum içi ve dışı iletişim düzeyini ve
 • Nihayetinde sistemin kurulmasından sorumlu üst yönetimin iç denetim aracılığıyla iç kontrolün işlerliğine ve performansına yönelik izleme ve değerlendirme yapma sorumluluğunu içerisinde barındırır.

D. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAZANIMLARI

 • Lider Kurum Olmak
 • Kaynakların Etkin Kullanımı
 • Çağdaş Yönetim Sistemlerine Geçiş
 • Tanımlama-Ölçme ve İyileşme Alt Yapısı
 • Süreç Yaklaşımının Sağlanması
 • Kalite Kültürünün Hayata Yansıması
 • Kurumun Büyümesi ve Sürekliliği
 • Hesap Verme ve Şeffaflık Kültürünün Yerleşmesi
 • Mutlu Çalışan-Memnun Yöneten
 • Memnun Vatandaş ve Paydaş
 • İletişim+Yönetim= Yönetişim
 • İnovasyon-Tasarım-Özgünlük